תקנון אתר

השימוש באתר האינטרנט של יקב בראון, כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לשני המינים.

 תקנון / כללי

אתר האינטרנט של יקב בראון הוא אתר הפועל למכירת משקאות אלכוהוליים (יין). האתר הינו בבעלות חברת ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בע”מ ח.פ 513328377.

כל משתמש ו/או מבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד היקב ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

כל פעולה באתר משמעה: רכישת ואספקת היינות המוצעים למכירה באתר.  רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. באתר מופיעה האזהרה: “אזהרה: מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתיה מופרזת, המסכנת חיים ומזיקה לבריאות !

התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. במידה ואינך בן/ת 18 ומעלה, הנך מתבקש/ת להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.

היקב והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

במידה ותהייה טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור היינות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

תמונות היינות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין היינות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין היינות במציאות.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, יקבע היקב כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

המידע הקיים בספרי היקב, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות: לטלפונים 054-4342988, 08-9226883, או באימייל braunestsewinery@gmail.com .

תקנון / תנאי שימוש

כל אדם בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל, ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמם יש ליקב הסכם התקשרות, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנתו של רוכש לרכישת היינות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

 1. התקבל אישור החברה לכתובת האימייל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהוזנה בטופס הזמנתו.
 2. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
 3. היינות שהוזמנו קיימים במלאי.
 4. הכתובת אליה התבקשה אספקת היינות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה של ספק צד ג’. אזורי החלוקה ברחבי הארץ בלבד, בצפון עד צפת ללא מטולה ורמת הגולן ובדרום עד דימונה, ללא אילת.
 5. הרוכש וגם מקבל המשלוח גילם למעלה מ-18 שנים ובעת קבלת המשלוח הציגו תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.

בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, שם חברה (אופציונאלי), ת.ז./ח.פ., מס’ טלפון, כתובת, אימייל ואופן התשלום.

תקנון / מחירים וביצוע הזמנה

מחירי המוצרים באתר נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע״מ על פי חוק ואינם כוללים דמי משלוח. היקב אינו מתחייב למחירים מוזלים באתר בהשוואה לנקודות המכירה הפיזיות. הנהלת היקב רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
הנהלת היקב רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף מבצעים הטבות והנחות  או לשנות מבצעים הטבות והנחות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אלא אם צוין אחרת, אין לבצע כפל מבצעים באתר וסל הקניות מסוגל להכיל קופון מבצע אחד בלבד בכל זמן נתון.

רוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, לגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה והתשלום לצורך סגירת הזמנה והעברתה ליקב.

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת היינות תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם. קבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת אימייל על ידי היקב המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת היינות לכתובת הרוכש, והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

במקרה שנמצא, כי היינות שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, יודיע היקב לרוכש באמצעות אימייל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת היקב), כי היינות אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור יינות חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש.

תקנון / “חבר מועדון”

כל רוכש יכול להירשם כחבר מועדון בדף יצירת קשר, ללא עלות. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד וכתובת אימייל. משתמש רשום יהיה זכאי לבחור ולקבל מידע, אימייל ו/או הודעת ,SMS  מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים, שירותים וכדומה ע”י סימון שדה Check BOX אני מעונין / ממעוניינת לקבל עדכונים על חדשות ואירועים ביקב בראון. פרטיו האישיים של חבר מועדון יישמרו באתר.

חבר מועדון, בכל עת, יכול להודיע ליקב על רצונו לבטל את החברות במועדון או את קבלת המידע, ע”י עדכון הפרטים באתר.

תקנון / אישור ההזמנה והתשלום

בזמן רכישת יינות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי הרוכש.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא יאשר היקב לרוכש, באמצעות האימייל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, בעקבות אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה והודעה תישלח לרוכש באמצעות האימייל או SMS.

תקנון / פרטי הרוכש ואבטחת האתר

אתר יקב בראון הינו אתר מאובטח. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה. העברת המידע מהמחשב האישי של הרוכש אל מחשבי יקב בראון מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL)  

בעת ביצוע הזמנה ליינות המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה. החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת אימייל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכל בהתאם להוראות הדין.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין.

כאמור לעיל, היקב לא יעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני, למעט אם יידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכוח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

על אף האמור לעיל, היקב יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ביקב ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי היקב לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי היקב צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של היקב להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי היקב ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי היקב ו/או מי מטעמו.

היקב יהיה רשאי לעשות שימוש ב- “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של החברה.

תקנון / משלוחים וזמני אספקה

איסוף עצמי– יתבצע בתיאום עם היקב, בשעות הפעילות (ללא עלות, מהיקב).

דמי משלוח –במידה והרוכש יבחר באספקת ההזמנה לביתו, יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח, בסכום התלוי במשקל ובמקום המשלוח.

משלוחים יבוצעו בימים א’ – ה’ בלבד.
משלוח עד הבית בעלות 50 ₪.

זמני ביצוע ההזמנה הם בימים א’ – ה’ עד השעה 14:00. עבור הזמנה שתתבצע לאחר השעה 14:00, ההזמנה תיחשב כאילו הוזמנה ביום העסקים הבא.

המשלוח מתבצע ע”י חברת שליחויות חיצונית (צד ג’) עד בית הלקוח.

יקב בראון רשאי, אך לא חייב, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. ליקב הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. בנוסף ליקב הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אזורי החלוקה – בעת הזמנת היינות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח ברחבי הארץ בצפון עד צפת וללא מטולה ורמת הגולן ובדרום עד דימונה, ללא אילת.

אספקת היינות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.

ליקב הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

זמני אספקה – יתואמו מול הרוכש ויבוצעו עד שבעה ימי עסקים מיום ההזמנה, עפ”י לוחות הזמנים של חברת השינוע, ממנה יקב בראון מקבל שירותים לוגיסטיקה.  בדר”כ המשלוח יגיע אליכם הביתה תוך 3 עד 5 ימי עסקים, מרגע אישור ההזמנה וכפוף ללוחות הזמנים של חברת השליחויות.

מרגע אישור ההזמנה באמצעות האימייל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח תוך מספר ימי עבודה (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים ולנהלי חברת השילוח עמה ליקב הסכם לוגיסטי). ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי “כח עליון” כהגדרתו להלן.

המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים. במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו היינות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו היינות לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברת השליחויות ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה.

*איננו יכולים לקחת אחריות על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות, אבל לכל שאלה או בעיה, אנו זמינים בטלפונים: 08-9226883  054-4342988  או בכתובת האימייל: braunestaevinary@gmail.com

תקנון / שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות

“ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981”

מדיניות ביטול תינתן תוך 14 יום מהזמנת  המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

ניתן להחליף, להחזיר או לבטל כל מוצר אשר נרכש באתר ולקבל זיכוי מלא עד 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה כשהמוצר סגור ובאריזתו המקורית, חדש לחלוטין, ללא סימנים, פגמים ובתנאי שאוחסן בתנאי אחסון נאותים ליין ללא חשיפה לשמש או לחום מעל 20 מעלות. במקרה שהביטול או החזרת ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות משלוח או שהוזמן משלוח בגין ההזמנה, לא יוחזרו דמי המשלוח.

לביטול או החזרת הזמנה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו (בימים א’-ה’ מ- 9:30 ועד 15:30, למעט ערבי חג, חג ושבתון) בטלפונים 08-9226883 054-4342988 ולתאם את מועד החזרת המוצרים או לבקש לבטל את ההזמנה במקרה ועדיין לא קיבלתם אותה או שטרם נמסרו לחברת השליחויות.

יש להגיע עם המוצרים וחשבונית מס קבלה ליקב, בכתובת התירוש 1, כפר שמואל לאחר תיאום מראש. יש להקפיד שכל הזמן המוצרים יהיו בקירור.

לא תתבצע החזרת מוצרים ללא הצגת החשבונית מקורית להזמנה.

הזיכוי יתבצע בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצר, בהתאם להנחיות חברות האשראי. הזיכוי יבוצע תמיד באותם תנאים בהם העסקה חויבה ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה.

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

מוצר הנרכש כחבילה (מארז 6 או מארז 8) יוחזר כחבילה ואין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.

שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי, ביטול או החזרת ההזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד. במקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.

תקנון / ביטול ההזמנה ע”י היקב

בכל מקרה שהיקב סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיו ו/או של הזמנת מוצריו יוכל היקב להחליט שלא לספק יינות לרוכש, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.  

היקב יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הרוכש קיבל הודעת אימייל על אישור הרכישה.

היקב יהיה רשאי לחזור בו מקיום חוזה הרכישה שבינו לבין הרוכש, וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור באימייל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון ו/או אימייל, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי היקב בגין ביטול העסקה על ידו. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהיקב בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

במקרה של ביטול ההזמנה על ידי היקב, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת היקב ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת היינות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת היינות, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאי היקב  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: “כח עליון”).

תקנון / אחריות

אחריות למשקאות הנמכרים באתר

האחריות לטיב היינות המוצעים לרכישה באתר חלה על היקב, החברה המייצרת את היין.

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהיינות המוצגים ברשימת היינות באתר.

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית ליינות, לטיבם, איכותם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהותם, תכונותיהם, תמונותיהם, מידע ביחס אליהם וכדומה, חלה על היקב בלבד.

יקב בראון ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת היינות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי  מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

 • רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכדומה.
 • תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.
 • אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום היינות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת היינות.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה יקב בראון לא יישא בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על היינות שהוזמנו על ידי הרוכש.
 • מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.

שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

השם “יקב בראון”, הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהו.

האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת היינות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה. אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

תקנון / דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.5

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת המסכנת חיים ומזיקה לבריאות

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת המסכנת חיים ומזיקה לבריאות

התחילו להקליד לחיפוש מוצרים
עגלת קניות0
העגלה שלכם ריקה כרגע
המשיכו לקנות
0
Shop
0 items עגלה
החשבון שלי

חיפוש יינות

דילוג לתוכן